ES PROJEKTAI

Rokiškio kultūros centro investicinis projektas
Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0007

ROKIŠKIO MIESTO KULTŪROS PASLAUGŲ
INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 7 prioriteto
„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“
Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 priemonės
„Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

ES struktūrinės paramos lėšos – 117104,31 Eur (76,69 proc. intensyvumas);
Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai) – 35600,00 Eur (23,31 proc. intensyvumas).

Viena iš Rokiškio rajono savivaldybės, o tuo pačiu ir jos kultūros įstaigų atliekamų funkcijų – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas. Atlikta pasiūlos ir paklausos analizė atskleidė, kad kultūros paslaugos Rokiškio mieste turi paklausą, tačiau dažnai yra nepatrauklios dėl savo pateikimo būdo, turinio, prienamumo ribojimų. Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų kultūrinių poreikių neužtikrinimą sąlygoja nepakankama kultūros infrastruktūra, kuri neleidžia didinti kultūrinio aktyvumo bei patenkinti gyventojų kultūrinių ir rekreacinių poreikių.

Problematikai spręsti parengtas ir vykdomas projektas, kurio tikslas „sukurti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią kultūros infrastruktūrą Rokiškyje, siekiant didinti kultūros paslaugų kokybę ir padidinti jų įvairovę, taip skatinant papildomus lankytojų srautus“. Projekto tikslui pasiekti suformuotas uždavinys: „užtikrinti reikiamą infrastruktūrą kultūros paslaugų kokybės gerinimui Rokiškio mieste“. Projekto uždaviniui pasiekti, numatytos veiklos: Rokiškio kultūros centro veiklų vykdymui reikalingos įrangos įsigijimas.

Atnaujinta įgarsinimo ir apšvietimo įranga įgalintų išplėsti teikiamų paslaugų spektrą: mėgėjų meno renginiai, profesionalusis menas, edukaciniai/kūrybiniai užsiėmimai, interaktyvios pramogos, įvairūs kultūriniai projektai ir renginiai, festivaliai, meno pasirodymai, bendruomenės renginiai ir kt.

Projekto rezultatai – Rokiškio kultūros centre bus sukurta šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkanti kokybiška ir prieinama kultūros infrastruktūra, skatinanti papildomus lankytojų srautus, formuojanti paklausą vietos verslams, didinanti patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui.  

Projektas vykdomas 2019-2020 metais.