Kviečiame dalyvauti konkurse!

2024 06 26

Rokiškio kultūros centras kviečia dalyvauti Lietuvos profesionalių teatrų festivalio Rokiškyje TEATRO GENAS logotipo idėjos konkurse!

Lietuvos profesionalių teatrų festivalio Rokiškyje TEATRO GENAS logotipo idėjos konkurso nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skelbiamo konkurso objektas: „Lietuvos profesionalių teatrų festivalio Rokiškyje TEATRO GENAS“ logotipo idėjos sukūrimas.
2. Konkurso tikslas – iš pateiktų konkursui darbų išrinkti geriausią ir tinkamiausiai festivalio koncepciją atspindinčią  logotipo idėją.
3. Konkurso nuostatai reglamentuoja logotipo idėjos sukūrimo tikslus, sąlygas, kriterijus, vertinimą, atranką, autoriaus teises ir atsakomybę, apdovanojimą.
4. Šiuose nuostatuose vartojamos svarbiausios sąvokos:
4.1. logotipo idėja – grafinis ženklas, sukurtas festivaliui;
4.2. dalyvis – logotipo idėjos konkurse dalyvaujantis menus studijuojantis, meninės krypties išsilavinimą ir (arba) kūrybinio darbo stažą turintis asmuo ar autorių grupė;
4.3. komisija – asmenų grupė, kuriai Rokiškio kultūros centro direktoriaus įsakymu pavesta įvertinti logotipo idėjos konkursui pateiktus darbus ir išrinkti laimėtoją.
5. Konkurso organizatorius – Rokiškio kultūros centras.
6. Konkursas susideda iš 4 etapų:
6.1. logotipo idėjos konkurso nuostatų paskelbimas;
6.2. logotipo idėjos darbų siuntimas, dalyvių registracija;
6.3. komisijos vertinimas ir atranka;
6.4. laimėtojo paskelbimas, apdovanojimas ir logotipo idėjos paviešinimas.

II. REIKALAVIMAI LOGOTIPUI

7. Komisija, vertindama logotipo idėjas, atsižvelgs į šiuos kriterijus:
7.1. originalumas, išskirtinumas, vizualinis patrauklumas;
7.2. pagrįsta idėja, tinkamas spalvų, formų, dydžių pasirinkimas;
7.3. paprastumas, aiškumas – logotipas gerai įsimenamas, neperkrautas informacijos;
7.4. universalumas – logotipas lengvai pritaikomas skirtingoms priemonėms ir skirtingoms technologijoms; grafinis vaizdas nekinta sumažinus / padidinus logotipą, pakeitus spalvas;
7.5. atpažįstamumas ir suprantamumas įvairioms auditorijoms;
7.6. logotipo idėjoje perteikta festivalio koncepcija;
7.7. logotipo idėja sukurta nepažeidžiant įstatymų, visuomenės tvarkos arba trečiųjų šalių autorių teisių.

III. KONKURSINIŲ DARBŲ PATEIKIMO FORMA IR TVARKA

8. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 3 skirtingus logotipo idėjos variantus. Skirtingais variantais laikomi iš pažiūros skirtingi logotipai. Jei pateikiami keli projektai, kiekvienas pateikiamas atskiru failu.
9. Logotipo idėja turi būti grafinis simbolis su pavadinimu.
10. Pateikiant logotipo idėją, kartu gali būti trumpas aprašymas ar paaiškinimas.
11. Logotipo idėjai spalvinių apribojimų nėra. Grafinis logotipo idėjos sprendimas, spalvos ir simbolika turi būti suprantami įvairaus amžiaus, poreikių ir gebėjimų žmonėms.
12. Logotipo idėja turi būti pateikta A4 PDF formato faile, skirtingais dydžiais ir dviem spalviniais variantais: spalvotas ir juodai-baltas. Spalvotas (didesnio dydžio) logotipas pateikiamas failo centre. Mažesnio dydžio (juodai-baltas) logotipas turėtų būti pateikiamas failo apačioje.
13. Teikiant logotipo idėją, galima pateikti keletą jo panaudojimo pavyzdžių, kurie padėtų atskleisti logotipo koncepciją ir pritaikomumą. Pavyzdžiui, panaudojimą socialinėse medijose, spausdintinėje medžiagoje, taip pat kitas idėjas. Komisijoje bus vertinama visuma.

IV. KONKURSO EIGA IR FORMA

14. Paskelbus konkursą, logotipo idėjas siųsti el. paštu: info@rokiskiokc.lt
15. Konkurso dalyviai logotipo idėjos pasiūlymus turi pateikti ne vėliau kaip iki 2024 m. rugsėjo 10 d. 10 val.
16. Bus išrinktas vienas konkurso laimėtojas.
17. Apie konkurso rezultatus visi konkurso dalyviai, taip pat ir laimėtojas, bus informuoti el. paštu iki spalio 8 d.

V. KONKURSUI PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, ATRANKA IR APDOVANOJIMAS

18. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės, jei logotipo idėja nepasiekė jo dėl elektroninio pašto klaidos arba techninių nesklandumų.
19. Konkursui pateiktas logotipo idėjas vertins ir geriausią logotipo idėją išrinks Rokiškio kultūros centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Geriausias darbas renkamas daugumos balsais.
20. Komisija pasilieka teisę neišrinkti nė vieno laimėtojo, jeigu pateikti pasiūlymai neatitiks kokybės ir kūrybinės užduoties kriterijų.
21. Komisija pasilieka teisę siūlyti korekcijas (išskyrus konceptualiąją) išbaigiant laimėtojo pasiūlymą.
22. Laimėjusio darbo autorius ar autorių grupė už logotipo idėjos sukūrimą bus apdovanoti 500 eurų prizu.

VI.  AUTORINĖS TEISĖS

23. Logotipo idėja turi būti originali ir tik dalyvio sukurtas kūrinys. Logotipo idėja neturi pažeisti jokių įstatymų, visuomenės tvarkos arba trečiųjų šalių autorių teisių.
24. Konkursą laimėjęs autorius neatšaukiamai ir visam laikui be jokių apribojimų ir kompensacijos suteikia teisę visą pateiktą kūrinį ar bet kurią jo dalį naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų. Logotipo idėja tampa Rokiškio kultūros centro nuosavybe.
25. Konkurso organizatorius turi teisę viešinti pateiktus variantus, nurodant autorių.
26. Konkursą laimėjusio autoriaus logotipo idėja gali būti modifikuojama, atsižvelgiant į konkurso organizatoriaus ar komisijos narių pastabas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Konkurso komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
28. Dalyviams logotipo idėjos kūrimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos, išskyrus laimėtojo premijavimą.
29. Dalyvių pateikti duomenys yra neskelbiami, išskyrus dalis informacijos (vardas, pavardė, amžius, mokymosi įstaiga ar darbovietė) apie laimėtoją. Asmenys, dalyvaujantys konkurse, patvirtina, kad yra susipažinę su jo nuostatais ir sutinka su sąlygomis.
30. Atsiųstos logotipų idėjos gali būti viešai publikuojamos Rokiškio kultūros centro interneto svetainėje bei socialiniuose tinkluose. Ten pat 2024 m. spalio 8 d. bus paskelbta informacija apie komisijos išrinktą konkurso laimėtoją.

IX. PAPILDOMA INFORMACIJA

31. Kilus klausimams kreiptis: info@rokiskiokc.lt

Lietuvos profesionalių teatrų festivalio Rokiškyje TEATRO GENAS logotipo idėjos konkurso nuostatai PDF formatu